دات نت نیوک
چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397

فرم اطلاعات داوطلبین عضویت در اولین دورۀ آموزشی مدرسۀ رمان

 
project img

علی میرمالکحوزه های ادبی فعال: نویسنده
سوابق ادبی :
سید علیرضا میرمالک
مدرک تحصیلی :دکتری داروسازی از علوم پزشکی کرمان
-عضو افتخاری خبرنگاران آزاد کرمان.
-عضو هیئت تحریریه هفته نامه موعود استان کرمان به مدت پنج سال
-عضویت و شرکت در انجمن شعر آزاد کرمان
-جمع آوری و تنظیم حدود هفتاد و پنج قطعه شعر در قالب کتاب (در مرحله چاپ و نشر)
جستجو


جستجو